Becoming

Becoming. The Force of Existence / Teremtés. A létezés ereje

HAB, Art Center

112 Andrássy út, 1062 Budapest, Hungary

10. 6. 2023 – 01. 14. 2024

CURATOR: Délia Vékony

Old masters:

Albrecht DÜRER, Jean MIGNON, Auriliano MILANI, Pier Francesco MOLA, Frederik de MOUCHERON, Rembrandt Harmensz. VAN RIJN

Contemporary artists:

Philip-Lorca diCorcia, iSKI KOCSIS Tibor, MÁTRAI Erik, RÓZSA Luca Sára, SZŰCS Attila, Johan TAHON, Alexander TINEI, TIHANYI Anna, TRANKER Kata, Andra URSUTA

HAB TEREMTÉS - BECOMING online katalógus - catalogue.pdf


HAB Teremtés falszöveg- Becoming walltext. pdf

Matters of birth and death

How is it possible for a seemingly dead seed to grow into
a plant? Why do certain cells begin to divide to grow in a precisely
designed constellation and give rise to new life? In exploring
these questions, both scientific and spiritual research reach
back to the roots of life in an attempt to understand the
mystery of creation, the force of existence. It is only a step
from the nucleus and the cells to look at the mystery of the
existence of the created world in general, and to examine
what birth and death are.

The works in our current exhibition in the Light Space pay
homage to the duality of birth and death, but at the same time
invite us to look beyond these two phenomena. The dialogue
between the Old Masters and contemporary artists is an
interplay, with the theme explored through the filter of different
ages. The old masters, i,e. Dürer, Mignon, Rembrandt and
Mola, placed the question of the mystery of life in a Christian
iconography, in a biblical context, while the contemporary
artists, Szűcs and Ursuţa, use a freer but universally
understandable imagery to reach beyond the duality of birth
and death. They invite the viewer to engage in precise, focused
attention, but also to open their mind and have a wide
perspective, as well as to examine the root of life, the force
of existence, through strong aesthetic statements.

Születés és halál dolgai

Hogyan lehetséges az, hogy egy látszólag halott magból egyszer
csak növény fakad? Miért kezdenek el bizonyos sejtek osztódni,
hogy egy pontosan megtervezett konstellációban növekedve
új életet hozzanak létre? Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatakor
tudományos és spirituális kutatások egyaránt az élet gyökeréhez
nyúlnak vissza, és arra tesznek kísérletet, hogy megértsék
a teremtés misztériumát, a létezés erejét. A magtól és a sejtektől
már csak egy lépés a teremtett világ létezésének rejtélyére
általánosságban rátekinteni, és megvizsgálni azt, hogy mi
a születés és mi a halál.


Jelen kiállításunkon a Fény Térben elhelyezett alkotások
a születés és a halál kettőssége előtt adóznak, de ugyanakkor
arra invitálnak, hogy tekintsünk a két jelenség mögé. A régi
mesterek és a kortárs alkotók dialógusa egy összjáték, a témát
különböző korok szűrőjén keresztül közül járják körbe az alkotók.
A régi mesterek, tehát Dürer, Mignon, Rembrandt és Mola
keresztény ikonográfiába, bibliai kontextusba helyezték az élet
misztériumának kérdését, míg a kortárs alkotók, Szűcs és Ursuţa
szabadabb, de mindenki számára érthető képiséget használva
nyúlnak a születés és halál kettőssége mögé. Pontos, fókuszált
figyelemre, de emellett nyitott tudat, tág perspektíva gyakorlására
hívják a nézőt, és erős esztétikai állításokkal hívják az élet
gyökerének, a létezés erejének vizsgálatára.

From left to right: Andra URSUTA, Attila SZŰCS, Rembrandt Harmensz. VAN RIJN

disappearing phenomenon, oil on canvas. 200x150cm. 2023, golden swimming belt, oil on canvas. 240x200cm. 2022-23, plush toys and skulls, oil on canvas. 35x45cm. 2023

A prominent figure in Hungarian fine art, Attila Szűcs's
Golden Swimming Belt is an emblematic work of the exhibition.
At first glance, it is a touching, humorous, mischievous, but
astonishing work that draws you to unforeseeable depths.
It fits in well with the artist's oeuvre, as one of his defining
themes since the late 1990s has been the placement of
the human figure/figures in timeless space. His models are
unidentifiable figures who seem to symbolize all of humanity;
with amplifed lighting effects borrowed from the Baroque,
they stand with dramatic force in their elusive positions.

Perched on a golden float, the short-haired nude floats in
a dark, moving space before a blackness of flickering lights.
On the one hand, the situation evokes a sense of transcen-
dence, as if we are looking at a contemporary angel, a new-
born creature emerging and looking back from the darkness
from which she was born, and with which she is one, It could
be a pre-natal state, our pre-natal face. There is a lot of love
and a sense of security in this reading of the image, the lady
sitting calmly in the empty, but at the same time overstuffed
darkness. On the other hand, the view can evoke a sense
of horrort vacui, of loneliness and utter helplessness and
abandonment. Perhaps the two go hand in hand in many
cases. We must let go of everything in order to be embraced
by the universe, and be ready, like Abraham, to give away
what is dearest and be completely naked.

Disappearing Phenomenon by Attila Szűcs is an almost ab-
stract painting that belongs to his series of paintings using
bright golden hair motifs. The artist is much preoccupied
with hair, which is both an animal hair and a ritual object,
a fully animated fabric, an ingredient for witchcraft. At the
same time, hair is the most sublime of feminine adornments,
and its sublimity draws us into the world of angels. The dis-
appearing phenomenon is also a birth-death moment, the
state of being without self, right before or after taking shape.

The artist's third work, Plush Toys and Skulls, captures this
moment, the emergence and disappearance of form and
embodiment, through humour, and presents the most serious
theme of humanity with an almost kitschy vision.
Attila Szűcs's works enter into a lyrical dialogue with Rem-
brandt's engravings, Dürer's prints and Andra Ursuţa's pow-
erful imagery. His works float in the underlying space of birth
and death, in the almost-born or almost-passing moment,
full of the power of existence.


Szűcs Attila a magyarországi képzőművészet kiemelkedő
alakja, Arany úszógumi című alkotása a kiállítás emblemati-
kus műve. Első látásra megkapó, humoros, pajkos, de meg-
hökkentő alkotás, ami beláthatatlan mélységek felé húz.
A művész munkásságába jól illeszkedik, hiszen az 1990-es
évek végétől egyik meghatározó témája az emberi alak/
alakok időtlen térbe való helyezése. Modelljiei beazonosítha-
tatlan személyek, akik mintha az egész emberiséget szimbo-
lizálnák; a barokkból kölcsönzött, felerősített fényhatásokban
drámai erővel állnak nehezen leírható helyzeteikben.

Az arany úszógumin csücsülő, rövidhajú akt sötét, mozgó
térben villódzó fényekkel átszőtt feketeség előtt lebeg.
A helyzet egyrészt transzcendens érzést kelt, mintha egy
kortárs angyalt látnánk, egy frissen születő csodalényt, aki
kibukkan és visszatekint a sötétségből, ahonnan született,
és amivel egylényegű. Lehet ez egy születés előtti állapot,
a születés előtti arcunk. Sok szeretet és biztonságérzet van
a képnek ebben az olvasatában, a hölgy nyugodtan üldögél
az üres, de ugyanakkor túltelített sötétségben. Másrészről
a látvány előhozhatja a horror vacui érzetét, a magányosságot
és teljes kiszolgáltatottságot, elhagyatottságot is előhívhatja.
Talán a kettő sok esetben karöltve jár. Mindent el kell en-
gedni azért, hogy felöleljen az univerzum, és készen kell
állnunk, hogy- mint Ábrahám -odaadjuk a legkedvesebbet,
és teljesen lemeztelenedjünk.

Szűcs Attila Eltűnő jelensége absztraktba áthajló festmény,
amely a ragyogó aranyhaj-motívumokat használó képeihez
tartozik. A művészt sokat foglalkoztatja a haj, amely állati
szőr, de rituális tárgy is egyben, teljesen animált szövet,
boszorkányos praktikák eszköze. A haj ugyanakkor a legfen-
ségesebb női ékesség, és magasztossága áthív az angyalok
világába. Az eltűnő jelenség szintén születés-halál pillanat,
az az állapot, amikor én nélkül létezünk, a forma előtt. Vagy
a formán túl.

A plüsst és koponyákat ábrázoló kép a forma és megteste-
sülés megjelenését, és annak elillanását a humor eszközével
ragadja meg, és már-már giccsbe hajló képiséggel tálalja
az emberiség legkomolyabb témáját.
Szűcs Attila munkái lírai dialógusba lépnek Rembrandt
metszeteivel, Dürer grafikájával és Andra Ursuţa erős képi-
ségével. A születés és halál mögöttes terében lebegnek
az alkotásai, a majdnem megszülető vagy majdnem elmúló
pillanatban, a létezés erejével telve.

Texts by Délia Vékony / szövegek Vékony Déliától

Becoming. The Force of Existence 2023 catalogue cover


KULTÚRA.HU, Létezni, teremteni, élni – a HAB kiállítása az élet nagy kérdéseiről

Kocsis Katica / 2023.10.24. PDF


Sinkó István, Teremtések és egyéb dolgok
ÉS, MŰBÍRÁLAT - TÁRLAT - LXVII. évfolyam, 43. szám, 2023. október 27.